Kto sme

RIADITEĽKA A PSYCHOLOGIČKA

Mgr. Simona Šimková

Centrum včasnej intervencie pre mňa znamená možnosť stáť pri rodinách, v ktorých vyrastajú deti so zdravotným znevýhodnením v kľúčových obdobiach ich života.
PEDIATRIČKA

MUDr. Martina Švekušová

Pri dieťati so zdravotným znevýhodnením sa odborníci aj rodina zameriavajú prioritne na problémové oblasti. Mojou snahou je upriamiť pozornosť rodiny na silné stránky ich dieťaťa a dovoliť mu rozvíjať sa ako jedinečná osobnosť.
PSYCHOLOGIČKA

Mgr. Jana Papcunová

Po narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením sa prirodzene všetka pozornosť upriami na dieťa. Mojim želaním je byť tu pre celú rodinu
PSYCHOLÓG

Mgr. Róbert Langer

SOCIÁLNA PORADKYŇA

Mgr. Tatiana Iglaiová

Podobne ako mama vedie svoje dieťa k postupnej samostatnosti a radosti zo života, v našom centre chcem rodiny viesť k samostatnému a radostnému životu, aj napriek ťažkostiam, ktoré ich postretli.
FYZIOTERAPEUT

Mgr. Andrea Bérešová

Ambulantná práca s dieťaťom mi neposkytuje dostatok priestoru povedať rodičom všetko, čo považujem za dôležité pre vývin ich dieťaťa. Vstup do neformálneho prostredia rodiny mi to umožňuje.
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIČKA

Mgr. Martina Klasovská

Rodina je miestom lásky a života. Mojou túžbou je pomáhať rodine, aby takým miestom zostala aj po narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením.
LOGOPÉD

Mgr. Jana Pokorná

Komunikácia znamená "...robiť niečo spoločným, deliť sa, zverovať sa". Mojim cieľom je poskytnúť dieťaťu so zdravotným znevýhodnením takú formu komunikácie, ktorá sa stane prostriedkom dorozumievania v každodenných situáciách, zlepší tak kvalitu jeho života a života jeho rodiny.
KOORDINÁTORKA SLUŽIEB VI

Mgr. Silvia Sokolová

Byť súčasťou služby včasnej intervencie pre mňa znamená rozmýšľať o potrebách rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením a hľadať spôsoby, ako tieto potreby napĺňať. Táto práca mi prináša pocit zadosťučinenia.
VČASNÁ INTERVENCIA V SÚVISLOSTIACH

Ing. Mária Reviľáková

Verím, že všetci sme prišli na svet so svojou jedinečnou hodnotou a potenciálom. S veľkou pokorou a úctou vnímam rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením, ktoré sú pre mňa vzorom, ako túto jedinečnosť vo svojom dieťati prijali.
KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU

MVDr. Michaela Vlasáková, PhD.

Obdivujem kolektív CVI Košice, n.o., s akým odhodlaním sprevádza rodiny, v ktorých vyrastá dieťa so zdravotným znevýhodnením. Preto si vážim možnosť stať sa jeho súčasťou. Svojou troškou rada pomôžem rodičom na začiatku cesty, po ktorej so svojou rodinou už niekoľko rokov kráčam aj ja.